Arkitektkonkurrence for terminal og servicebygninger i lufthavnene:

Kalaallit Airport A/S’ bestyrelse har besluttet, at der skal afholdes arkitektkonkurrence for terminal- og servicebygningerne i de nye lufthavne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk.

Indbydelsen til prækvalifikation af rådgivere, der ønsker at deltage i arkitektkonkurrencen, ud-sendes i juni 2017, og prækvalifikationen finder sted i august 2017. De prækvalificerede råd-givere har herefter frem til november 2017 at aflevere forslag til de nye terminal- og service-bygninger i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk.

De nærmere krav for deltagelse i arkitektkonkurrencen er under udarbejdelse, men det ligger allerede nu fast, at nogle af de overordnede temaer vil være, at forslagene i deres visuelle udtryk og med hensyn til funktionalitet skal have grønlandsk særpræg, samt at der både skal være tænkt moderne passagerkomfort og kommerciel aktivitet ind i forslagene, herunder bl.a. mulig-hed for butikker med toldfrit salg, salg af souvenirs, og restauranter/cafeer til de rejsende, samt mulighed for at leje kontorareal i lufthavnsbygningerne.

Omfanget af den kommercielle aktivitet vil afhænge af markedets interesse for og efterspørgsel efter butiksarealer og kontorarealer i lufthavnen. Da størrelsen af lufthavnsterminalerne vil blive fastlagt som del af arkitektkonkurrencen, har virksomheder, der måtte have ønske om at have kontor i terminalerne eller som måtte ønske at drive butikker derfra, mulighed for allerede nu at kontakte Kalaallit Airport A/S for at give deres interesse til kende.

Ligesom ved øvrige opgaver, der sendes i udbud, vil der også i forbindelse med udvælgelse af det vindende forslag i arkitektkonkurencen blive lagt vægt på deltagernes erfaring med arbejde i de arktiske egne, alternativt at udenlandske virksomheder, der ikke har sådanne erfaringer, etabler-er samarbejde med lokale arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der har sådanne erfaringer.

”Bestyrelsen finder det oplagt, at man med de nye lufthavne bør tænke komfort og moderne faci-liteter ind i lufthavnsterminalernes design, således at de rejsende og de daglige brugere af luft-havnene får en positiv oplevelse når de kommer til eller rejser fra lufthavnene, eller arbejder der til dagligt. De meget positive erfaringer fra bl.a udbygningen af Vagar Lufthavn på Færøerne har været en klar inspiration for bestyrelsens ønske om at udvikle et lignende koncept for de ny luft-havne i Grønland. Jeg føler mig overbevist om, at etableringen af gode passagersfaciliteter ikke blot er med til at højne kundernes komfort og tilfredshed ved at rejse til og fra Grønland, men at det også vil kunne yde et væsentlig økonomisk bidrag til selskabets drift, siger bestyrelsesfor-mand Johannus Egholm Hansen. Vi er derfor meget interesserede i at høre fra dem, som måtte have interesse i at etablere forretning eller leje kontorarealer i lufthavnene således at der kan tages højde for sådanne ønsker nu, hvor terminalerne skal designes.”

***

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til adm. direktør Steffen Ulrich-Lynge, tel. +299 55 44 33.