Grønlands Selvstyre

Formandens Departement

Bestyrelsessekretariatet

Postboks 1015

3900 Nuuk

Att. Afdelingschef Lars Balslev

København, 12. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kalaallit Airports Holding A/S

Kalaallit Airports Holding A/S indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 7. maj kl. 16:00

på selskabets adresse: Imaneq 33, 5. etage, Box 2000, 3900 Nuuk, Grønland

Dagsorden i henhold til § 5 i vedtægterne:

a) Beretning om selskabets virksomhed.

b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.

c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.

e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

f) Valg af revision.

g) Eventuelt.

Ad. pkt. a:

Bestyrelsesformanden aflægger beretning om selskabets virksomhed.

Ad. pkt. b:

Det af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 15. marts 2019 godkendte regnskab blev sendt til Grønlands

Selvstyre per email den 18. marts 2019 og ligger fremme til eftersyn på selskabets kontor.

Bestyrelsesformanden forelægger selskabets årsrapport til godkendelse. Selskabets revisor vil være tilstede

for at besvare eventuelle spørgsmål af revisions- eller regnskabsmæssig karakter.

Ad. pkt. c:

Bestyrelsen foreslår, at underskud for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 overføres til

efterfølgende år.

Ad. pkt. d:

Alle medlemmer er på valg.

Ad. pkt. e:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret til bestyrelsesformanden vedtaget på den ekstraordinære

generalforsamling den 25. juli 2018 og bestyrelseshonorarerne til de øvrige bestyrelsesmedlemmer

vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2017 videreføres for 2019.

Ad. pkt. f:

Bestyrelsen indstiller, at selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

genvælges.

Bestyrelsen har anmodet om, at en advokat fra Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm vil være dirigent

og referent på generalforsamlingen.

Der er offentlig adgang til generalforsamlingen.

København, den 12. april 2019

Jóhannus Egholm Hansen

Bestyrelsesformand