Grundet de indførte restriktioner for at undgå spredning af Corona virus afholdtes generalforsamlingen som en skrivebordsgeneralforsamling, men med deltagelse af repræsentanter for Grønlands Selvstyre, bestyrelsen og direktionen via video. Samtidig blev generalforsamlingen live-streamet, således at andre interessenter kunne følge med via video.

Generalforsamlingens dagsorden var ifølge vedtægterne følgende:

a) Beretning om selskabets virksomhed.

b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse. 

c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 

d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.

e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. f) Valg af revision.

g) Eventuelt.

Dirigenten, advokat Poul Knudsen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægterne og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Bestyrelsesformanden aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019. Kopi af beretningen er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.kair.gl. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte desuden årsrapporten for 2019, som ligeledes er tilgængelig på selskabets hjemmeside, samt bestyrelsens indstilling om, at underskud fra året overføres til efterfølgende år.

Johannus Egholm Hansen blev genvalgt som bestyrelsesformand og Finn Gaarsmand blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Niels Thomsen og Christian Berg blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen, mens Aviâja Lyberth Lennert og Jákup Sverri Kass udtrådte af bestyrelsen. De samme er tillige valgt som bestyrelsesformand, henholdsvis bestyrelsesmedlemmer i datterselskaberne, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S. I datterselskabet Kalaallit Airports International A/S er Merete Eldrup og Marlene Haugaard tillige valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2019 og fastsatte honoraret for 2020 til det samme beløb som for 2019. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

”2019 har været et travlt år for både medarbejdere, direktion og bestyrelse, samt for selskabernes rådgivere, bl.a. med gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakt for anlægsarbejderne i Nuuk og Ilulissat. Efter at selskaberne senere i år forventer at have       afsluttet          udbuddet     af      alle    de      større          opgaver       i         forbindelse med lufthavnsprojekterne, og efter at anlægsarbejderne i alle tre lufthavne er kommet i gang, vil bestyrelsens fokus i de kommende år i højere grad rette sig mod planlægningen af den fremtidige drift af lufthavnene, og den forretningsmæssige udvikling af disse”, siger Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand. 

”Jeg vil samtidig benytte lejligheden til på selskabernes, bestyrelsens og egne vegne at takke Aviâja Lyberth Lennert og Jákup Sverri Kass for deres store og kompetente indsats for selskaberne”, tilføjer Johannus Egholm Hansen.

Generalforsamlingens dirigent afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 12.05. 

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen, tel. +45 2389 8008.

Nuuk, den 18. maj 2020 Bestyrelsen