Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Nuuk skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 3. kvartal 2020. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for juli, august og september 2020.

Det vedlagte bilag 1 illustrere det samlede projektareal, som opdelt i seks områder ift. sprængningsaktiviteterne. 

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relatere sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften.  Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter. Tabeller med sprængningsvinduer er udarbejdet af KAIR.

Overordnet om faserne

Lufthavnen bygges i to hovedfaser:

  • Fase 1, bliver udført fra oktober 2019 til juli 2021.

Den omhandler den sydlige del af projektarealet.  Her etableres første halvdelen af den nye landingsbane.  I fase 1 bliver de primære sprængningsarbejder udført i områderne 1, 2, 5 og 6, med mindre behov for sprængninger i område 3. 

  • Fase 2, bliver udført fra juli 2021 til august 2023.

Her flyttes lufthavnsdriften til den nye banehalvdel, eksisterende bane bliver nedlagt og nordlig del af den nye landingsbane bliver etableret. De primære sprængningsarbejder vil foregå område 3, 4 og 5.

I 3. kvartal 2020 skal boring- og sprængningsarbejder hovedsagelig pågå i område 1 og 2

Sprængningsaktiviteten

Alle sprængningsrelateret tilladelser er indhentet og sprængningsarbejder er igangsat. Størstedelen af sprængningsarbejdet forventes at ske de første to år af anlægsfasen. I starten foretages mindre sprængninger på 1.000 – 5.000 m3 og efterhånden sprænges større salver (mere end 20.000 m3).

Det påregnes, at der sprænges op til 1,1 mio. m3 i det tredje kvartal 2020 (1. juli til 30. september 2020). Sprængningsarbejderne udføres mest i den sydlige del af projektarealet, men kan også ske i den nordøstlige del.

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 3. kvartal 2020

Munck forventer at anvende adskillige borevogne til boring for sprængninger og det planlægges at borearbejdet vil foregå i døgndrift, fra mandag til lørdag, og om nødvendig søndag.

SMS-tjeneste

Af hensyn til det øgede antal sprængningsvinduer i tabel 1, som først og fremmest handler om at sikre sikker afvikling af flytrafikken, har Kalaallit Airports oprettet en SMS-tjeneste, hvor borgere som måtte ønske oplysning kan tilmelde sig, og blive informeret forud for en sprængning. For at tilmelde sig tjenesten, skal man sende en sms til nr 1999 med teksten TILMELD, og såfremt man ikke længere ønsker at gøre brug af tjenesten sendes en SMS til 1999 med teksten AFMELD. Det koster almindelig SMS takst at tilmelde/afmelde tjenesten.

Sprængnings- og boreplan Nuuk 3. kvartal 2020