Kommentar til netavisen SermitsiaqAGs dækning af Kalaallit Airports Domestic A/S’ annullering af udbuddet af landingsbanen og lufthavnsbygningerne i Qaqortoq

Lufthavnsprojekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq har fortsat stor offentlig, politisk og mediemæssig bevågenhed. Det er derfor ikke overraskende, at grønlandske medier i sidste uge dækkede nyheden om, at Kalaallit Airports Domestic A/S har meddelt, at selskabets ledelse har truffet beslutning om at annullere udbuddet af landingsbanen og lufthavnsbygningerne i Qaqortoq.

Blandt artiklerne i netavisen SermitsiaqAG er bl.a. gengivet udtalelser som borgmesteren og viceborgmesteren i Kommune Kujalleq samt den lokale formand for GE er citeret for i avisen, hvor disse i stærke vendinger kritiserer situationen.

De anførte udtalelser er på flere punkter misvisende og ubegrundede, hvorfor jeg på vegne Kalaallit Airports Domestic A/S gerne vil bidrage med lidt fakta omkring sagen, herunder knytte et par kommentar til de udtalelser, som borgmesteren og viceborgmesteren i Kommune Kujalleq, samt den lokale formand for GE er citeret for i netavisen.

Fordækt politisk spil

Det er meget forståeligt, at borgmesteren, viceborgmesteren og den lokale formand for GE er meget frustrerede over annulleringen af udbuddet og den deraf afledte forsinkelse, og at de reagerer på situationen. Sprogbrugen er dog både overdreven og misvisende.

Avisartiklerne antyder mere eller mindre direkte, at Naalakkersuisut har spillet med fordækte kort, og hele tiden har vidst, at lufthavnsprojektet i Qaqortoq ikke ville blive til noget.

Jeg er ikke politiker og har ikke grundlag for at vide, hvilke politiske overvejelser, der foregår internt i Naalakkersuisut, men kan som bestyrelsesformand i Kalaallit Airports Domestic A/S slå helt fast, at hverken Inatsisartut eller Naalakkersuisut på noget tidspunkt har gjort forsøg på, at påvirke selskabets ledelse til at nedprioritere lufthavnsprojektet i Qaqortoq, eller til at udbyde dette på skrømt.

Kalaallit Airports Gruppens bestyrelse har fra starten fået en bunden opgave, nemlig at projektere, udbyde, bygge og drive nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, og selskabet har derfor i det projektforberedende arbejde givet samme prioritet til lufthavnen i Qaqortoq som til de to øvrige lufthavne. Alle lufthavnsprojekter er således projekteret af de samme rådgivere og efter nøjagtig de samme projekteringsretningslinjer, ligesom de er blevet udbudt under nøjagtig de samme udbudsbetingelser. Eneste forskel har været, at udbuddet af lufthavnen i Qaqortoq af planlægningsmæssige årsager ikke har kunnet følge samme tidsplan som udbuddet af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

De gange, hvor selskabets ledelse har drøftet specifikationerne for lufthavnsprojektet i Qaqortoq med Naalakkersuisut, har Naalakkersuisut fastholdt, at lufthavnsprojektet i Qaqortoq skal realiseres i henhold til Inatsisartuts beslutning.

Beskyldningerne om fordækt spil fra Naalakkersuisuts og/eller selskabets side omkring hensigten med udbuddet af lufthavnen i Qaqortoq er således uden hold i virkeligheden og tilbagevises.

Dårligt projektforberedende arbejde

I en af netavisen SermitsiaqAGs artikler er borgmester Kiista P. Isaksen citeret for, at Kalaallit Airports Domestic A/S’ medarbejdere har gjort et dårligt projektforberedende arbejde.

Jeg er ikke klar over på hvilket grundlag borgmesteren udtaler sig herom, da borgmesteren ikke på noget tidspunkt har været involveret i forberedelsen af udbuddet, og mig bekendt ikke har indsigt i nogen form for detaljer om det projektforberedende arbejde, som selskabets medarbejdere har udført, endsige er ekspert i projektering og udbud af lufthavne.

Selskabets medarbejdere har de seneste ca. 3½ år – trods stor og vedvarende politisk uro omkring lufthavnsprojekterne – sammen med selskabets rådgivere lagt en imponerende indsats i at nå at få finansiering, myndighedstilladelser, projektering og udbud af tre store lufthavne på plads på rekordtid; en indsats som har været præget af en usædvanlig grad af engagement og ”tagen-ansvar” for opgaven. Som anført ovenfor har selskabet og dets medarbejdere i det projektforberedende arbejde givet samme prioritet til lufthavnen i Qaqortoq som til de to øvrige lufthavne, ligesom projekteringen og udbuddet er sket under nøjagtig de samme præmisser som for de øvrige lufthavne.

Medarbejderne har også fået igangsat arbejdet på to af lufthavnsprojekterne, har for 2 uger siden udbudt lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne, og  er langt fremme med forberedelsen af udbuddet af alt det lufthavnstekniske udstyr til alle tre lufthavne.

Det er således både ubegrundet og upassende, at borgmesteren med sin udtalelse, uden nogen form for dokumentation, klandrer selskabets medarbejdere for deres indsats, ligesom det ville være upassende om undertegnede valgte at kritisere kommunens medarbejdere for beslutninger som kommunalbestyrelsen har taget.

Hvis borgmesteren og viceborgmesteren, som begge i øvrigt er dygtige og behagelige lokalpolitikere, ønsker at kritisere selskabets for dets arbejde, er de naturligvis velkomne til at gøre det, men i såfald bør de rette henvendelse til selskabets ledelse, fremfor at klandre medarbejderne via medierne, og de bør sørge for, at den fremførte kritik er baseret på faktuelle forhold, snarere end på følelser, der tager overhånd grundet frustration over de økonomiske realiteter, som selskabets bestyrelse er nødt til at respektere.

Jeg kan forsikre om, at frustrationen over annulleringen af udbuddet er mindst ligeså stor hos selskabets ledelse og medarbejdere som den er hos lokalpolitikerne i Kommune Kujalleq.

Krav om offentliggørelse af tilbudspriser

Viceborgmester Simon Simonsen er ligeledes citeret i netavisen SermitsiaqAG for at kræve, at selskabets omkostningsestimater og tilbudspriserne skal offentliggøres.

Som tidligere Naalakkersuisoq for Infrastruktur er viceborgmesteren fuldt bekendt med, at ledelsen i Kalaallit Airports har og fortsat vil modsætte sig ethvert forsøg på, at selskabets forretningsfølsomme oplysninger bliver offentliggjort.

Formålet med at gennemføre et udbud er at skabe en konkurrencesituation, hvor tilbudsgiverne bl.a. konkurrerer på pris. I den situation vil det være til stor skade for selskabet, og i sidste ende for selskabets ejer, Grønlands Selvstyre, om tilbudsgivere kan eliminere konkurrenceelementet og indrette deres tilbud efter hinanden, samt efter oplysninger om selskabets eget omkostningsestimat.

Herudover er der et hensyn at tage til de enkelte tilbudsgivere, idet disse har krav på, at deres tilbud og kommercielle overvejelser og forretningsfølsomme oplysninger, som ligger til grund for tilbuddet, ikke bliver offentlig viden og som dermed kan udnyttes af deres konkurrenter.

Derfor vil ledelsen i Kalaallit Airports Domestic A/S, som er et selvstændigt aktieselskab med en uafhængig bestyrelse, fortsat fastholde, at oplysninger om selskabets og tilbudsgivernes forretningsfølsomme oplysninger ikke vil blive offentliggjort.

Næste skridt?

Uagtet at artiklerne i netavisen SermitsiaqAG synes at ville puste til opfattelsen af, at lufthavnsprojektet i Qaqortoq aldrig vil blive realiseret, kan jeg bekræfte, at sålænge Naalakkersuisut fortsat ønsker, at Kalaallit Airports Domestic A/S tager ansvaret for at udvikle, udbyde, anlægge og drive lufthavnsprojektet i Qaqortoq, vil selskabets ledelse og medarbejdere ufortrødent arbejde videre med at finde løsninger på de udfordringer som lufthavnsprojektet p.t. står overfor.

Dette arbejde indebærer bl.a. en fortsat dialog med de to entreprenører, som der har været forhandlet med, og med selskabets bygherrerådgiver og projekterende rådgiver om mulige tilpasninger af projektet, samt drøftelser med Naalakkersuisut om finansieringsmuligheder. Målet fra selskabets side vil være, at der kan foretages et nyt udbud i 2021 eller så snart de nødvendige myndighedstilladelser af et revideret projekt foreligger.

24. august 2020

På vegne Kalaallit Airports Domestic A/S

Johannus Egholm Hansen

Bestyrelsesformand