Download pdf.

Departementet for Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Att. Tilde Roland Høberg

20. september 2021

Vedr. Tidsplan for bore- og sprængningsarbejdet i Nuuk 4. kvartal 2021

Indledning

Af VVM-godkendelsen fremgår der, at der skal udarbejdes en overordnet tidsplan for gennemførelse af; boring- og sprængningsarbejder i anlægsperioden. Tidsplanen skal redegøre for planlagte sprængningsaktiviteter og både inkludere tidsrum for bjergboringer og for sprængninger. Planen skal gælde tre måneder frem i tiden og skal opdateres hver tredje måned, så længe sprængningsarbejderne pågår. Borgere i Nuuk skal informeres om planen, så de kan være oplyst om de planlagte aktiviteter.

Dette dokument indeholder den overordnet tidsplan for de planlagte bore- og sprængningsarbejder for 4. kvartal 2021. Kalaallit Airports afstemmer sine tidsplaner kvartalsvist, nærværende plan gælder derfor for oktober, november og december 2021.

Det vedlagte bilag 1 illustrere det samlede projektareal, som opdelt i seks områder ift. sprængningsaktiviteterne.

Oversigtskort over sprængningsområder

Den overordnet planlægning af sprængningsarbejdet, hvor projektarealet inddeles i områder, relatere sig primært til håndtering af faren ved sprængning for lufthavnsdriften. Områdeopdelingen er udarbejdet af KAIRs hovedentreprenør – Munck Gruppen A/S samt Munck Civil Engineering A/S (Munck) – og viser den geografiske opdeling af projektarealet mht. sprængningsaktiviteter. Tabeller med sprængningsvinduer er udarbejdet af KAIR.

Sprængningsaktiviteten

Alle sprængningsrelateret tilladelser er indhentet og sprængningsarbejder er igangsat. Størstedelen af sprængningsarbejdet forventes at ske de første år af anlægsfasen. Projektet er nu inde i en fase, hvor der foretages større sprængninger (mere end 20.000 m3), der vil dog ligeledes forekomme mindre sprængninger.

I 4. kvartal 2021 vil den primære del af bore- og sprængningsarbejdet foregå i område 5 og 6, men der vil også ske sprængninger i de øvrige områder 1, 2, 3 og 4.

Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07.

Borearbejder tilknyttet sprængningsplan for 4. kvartal 2021

Munck forventer at anvende adskillige borevogne til boring for sprængninger og det planlægges at borearbejdet vil foregå i døgndrift, fra mandag til lørdag, og om nødvendig søndag.

SMS-tjeneste

Kalaallit Airports har oprettet en SMS-tjeneste, hvor borgere som måtte ønske oplysning kan tilmelde sig, og blive informeret forud for en sprængning. Oplysninger om hvordan man kan tilmelde sig en sådan ordning vil blive lagt ud på Kalaallit Airports A/S hjemmeside.

Bilag 1 – Munck sprængningsområder 4. kvartal 2021.

Bilag 1