DOKUMENTER

Sprængingsplaner Ilulissat

Se alle sprængningsplaner for Ilulissat

Ideoplæg for Ilulissat lufthavn

Nærværende ideoplæg er den første bearbejdning af Selvstyrets tanker, ideer og behov med henblik på en beslutning om anlægsopgavens realisering.

Politiske tilkendegivelser har dannet grundlag for oplægget, ligesom resultatet af tidlige undersøgelser og vurderinger i relevant omfang er inddraget i formuleringen af det. Se oversigten over baggrundsmaterialet i punkt 9.

Beskrivelsen indeholder oplysninger om stadiet for planlægningen af lufthavnsudbygningen, på dét tidspunkt. Der redegøres der for de dengang igangværende og forestående undersøgelser samt forhold til myndighederne.

Ideoplægget omfatter primært tekniske forhold.

Ideoplæg for Ilulissat lufthavn

VVM-redegørelse for Ilulissat lufthavn

Projektet om udvidelse af lufthavnen i Ilulissat, er omfattet af Selvstyrets bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (BEK nr. 5 af 27/03/2013).

Det betyder at projektet er VVM pligtigt, og at der dermed skal udarbejdes en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved projektet.

En VVM-redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljø-mæssige konsekvenser og udarbejdes på baggrund af en godkendt plan "Terms of Reference”.

Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

  1. menneskers brug af området, herunder potentielle sundhedsmæssige påvirkninger

  2. fauna og flora

  3. jord, fjeld, is, vand, luft, klima og landskab

  4. materielle goder

  5. samspillet mellem nr. 1 – 4.

VVM-redegørelse for Ilulissat lufthavn

VVM-godkendelse til Ilulissat Lufthavn

VVM-godkendelsen er meddelt i henhold til § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.

Godkendelsen gives på baggrund af de informationer, opgørelser, mængder og vurderinger som fremgår af den offentliggjorte VVM-redegørelse og de dertil indkomne høringssvar.

Anlægsaktiviteter, der i både anlægs- og driftsfase ligger uden for det af VVM-redegørelsen beskrevne og deraf nærværende VVM-godkendelses vilkår, skal efterfølgende miljøgodkendes.

VVM-godkendelse Ilulissat Lufthavn