DOKUMENTER

Ideoplæg for Qaqortoq lufthavn

Grønlands Selvstyre ønsker at forbedre landets trafikale infrastruktur. Herunder ønskes der anlagt en ny lufthavn ved Qaqortoq.

Nærværende ideoplæg er den første bearbejdning af Selvstyrets tanker, ideer og behov med henblik på en beslutning om anlægsopgavens realisering.

De seneste politiske tilkendegivelser (ref. 1 og 2) har dannet grundlag for ideoplægget, ligesom resultatet af tidligere undersøgelser og vurderinger i relevant omfang er inddraget i formuleringen af ideoplægget, se oversigten over baggrundsmaterialet punkt 9.

Ideoplægget indeholder tillige oplysninger om det aktuelle stade for planlægningen af lufthavnen, herunder redegøres der for igangværende og forestående undersøgelser samt forhold til myndighederne.

Ideoplægget omfatter primært tekniske forhold.

Ideoplæg for Qaqortoq lufthavn

Naturkonsekvensvurdering

Da ny lufthavn nord for Qaqortoq vurderes at være et større bygge- og anlægsarbejde, skal der i henhold til Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse gennemføres en naturkonsekvensvurdering af projektet. Naturkonsekvensvurderingen omfatter potentielle påvirkninger på naturen under anlæg og drift af lufthavnen.

Vurderinger af påvirkninger på naturen

De naturforhold, der er beskrevet og behandlet i naturkonsekvensvurderingen, er angivet i en indledende beskrivelse af naturkonsekvensvurderingen for projektet.

De specifikke naturforhold omfatter:

  • Flora og fauna
  • Ferskvandsbiologi
  • Trafikale forhold
  • Støj og vibrationer
  • Luftforurening og emissioner
  • Forurening af jord
  • Overfladevand og spildevand
  • Kulturhistoriske interesser

Vurderingerne er baseret på de foreliggende oplysninger om projektet aktiviteterne i anlægs- og driftsfasen. Vurderingerne af påvirkningerne er et udtryk for worst case – altså de værst tænkelige situationer. I detailprojekteringen af projektet, vil udformning og aktiviteter blive fastlagt i detaljer, og påvirkninger kan derfor vise sig at blive mindre end vurderet i naturkonsekvensvurderingen.

Vurderingerne er baseret på en metode, som identificere og vurdere, om det er sandsynligt, at der vil forekomme væsentlige påvirkninger på naturen. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.

Læs den fulde rapport her:

Naturkonsekvensvurdering for Qaqortoq Lufthavn

Ikke teknisk resumé af naturkonsevens vurdering

Da en ny lufthavn nord for Qaqortoq vurderes at være et større bygge- og anlægsarbejde, skal der i henhold til Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om natur-beskyttelse gennemføres en naturkonsekvensvurdering af projektet.

Naturkonse-kvensvurderingen omfatter potentielle påvirkninger på naturen under anlæg og drift af lufthavnen.

Nedenfor findes et resumé af den fulde rapport af konsekvensvurderingen, som også er at finde på siden her.

Ikke teknisk resumé af naturkonsekvensvurdering for Qaqortoq lufthavn