DOKUMENTER

Sprængningsplaner Nuuk

Se alle sprængningsplaner for Nuuk

Ideoplæg for Nuuk lufthavn

Nærværende ideoplæg er den første bearbejdning af Selvstyrets tanker, ideer og behov med henblik på en beslutning om anlægsopgavens realisering.

Politiske tilkendegivelser har dannet grundlag for oplægget, ligesom resultatet af tidlige undersøgelser og vurderinger i relevant omfang er inddraget i formuleringen af det. Se oversigten over baggrundsmaterialet i punkt 9.

Beskrivelsen indeholder oplysninger om stadiet for planlægningen af lufthavnsudbygningen, på dét tidspunkt. Der redegøres der for de dengang igangværende og forestående undersøgelser samt forhold til myndighederne.

Ideoplægget omfatter primært tekniske forhold.

Ideoplæg for Nuuk lufthavn

VVM redegørelse for Nuuk lufthavn

Projektet om udvidelse af lufthavnen i Nuuk, er omfattet af Selvstyrets bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (BEK nr. 5 af 27/03/2013).

Det betyder at projektet er VVM pligtigt, og at der dermed skal udarbejdes en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved projektet.

En VVM-redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljø-mæssige konsekvenser og udarbejdes på baggrund af en godkendt plan Terms of Reference”.

Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

  1. menneskers brug af området, herunder potentielle sundhedsmæssige på-virkninger

  2. fauna og flora

  3. jord, fjeld, is, vand, luft, klima og landskab

  4. materielle goder

  5. samspillet mellem nr. 1 – 4.

VVM redegørelse for Nuuk lufthavn

VVM-godkendelse til udvidelse af Nuuk Lufthavn

VVM-godkendelsen er meddelt i henhold til § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.

Godkendelsen gives på baggrund af de informationer, opgørelser, mængder og vurderinger som fremgår af den offentliggjorte VVM-redegørelse og de dertil indkomne høringssvar.

Anlægsaktiviteter, der i både anlægs- og driftsfase ligger uden for det af VVM-redegørelsen beskrevne og deraf nærværende VVM-godkendelses vilkår, skal efterfølgende miljøgodkendes.

VVM-godkendelse Nuuk Lufthavn

Ændring af VVM-godkendelsen for udvidelse af Nuuk Lufthavn

Naalakkersuisut har godkendt, at Kalaallit Airports Holding A/S kan benytte og håndtere et glatførebekæmpelsesmiddel på en anden måde end først planlagt, uden det kræver en ny VVM-godkendelse.

Det skyldes, at vandkvaliteten i Malenebugten ikke påvirkes negativt ved ændringen.

Naalakkersuisut har fokus på, at sikre mindst muligt miljømæssig påvirkning af Malenebugten og omgivelserne i øvrigt.

Pressemeddelelse vedr. ændring af VVM-godkendelse

Miljøplan i henhold til vilkår nr. 6 i VVM-godkendelsen for Nuuk Lufthavn

Denne miljøplan er udarbejdet af Munck Gruppen A/S, som har indgået kontrakt med Kalaallit Airports A/S om udbygningen af den nye lufthavn i Nuuk.

Miljøplanen beskriver hvordan Munck Gruppen ser projektet gennemført på en miljømæssigt forsvarlig måde.

VVM-redegørelsens vilkår nr. 6, danner grundlaget for miljøplanen:

”6. Før anlægsarbejderne igangsættes, skal Kalaallit Airports A/S udarbejde udarbejde en miljøplan for projektets anlægsfase.”

Miljøplan for Nuuk Lufthavn